Menu
RSS
Návrhy systémových riešení

Návrhy systémových riešení

Keď sa niektoré nedostatky pravidelne opakujú, tak nepomôže stále riešiť vzniknuté problémy, ale treba nájsť problém prečo to vzniklo - efektívnejšie nastaviť systém. Venujeme sa jednotlivým oblastiam v komunálnej politike a podávame návrhy na zefektívnenie systému na nové riešenia. Ak máte nápady, návrhy ako niečo zlepšiť v našom meste, kontaktujte nás. Tiež pripomienkujte jednotlivé návrhy ktoré tu postupne uverejňujeme, aby sme na nič nezabudli.

Prídite diskutovať! Výrub stromov v Šali, návrhy OS ŠTM

Prezentácia, diskusia, občerstvenie. Prídite a pomôžte nám hľadať spôsoby a nie dôvody...

 

Kde??

Slnečná 11, Šaľa-Veča, "Španielsky dom", kapacita ~30 ľudí.

https://plus.google.com/104441230027660673359/about?hl=en

 

Kedy?? 

v piatok 5.4.2013 o 18:00 - ~19:30

 

O čom?

1. Právne predpisy, ako postupovať pri výrube drevín?
2. Ochrana dreviny. Čo robiť v prípade ak…
3. Čo sa vlastne stalo, priebeh mimoriadneho stretnutia občanov na meste v utorok 2.4.2013 o 8:00
4. Identifikácia ľudí do komisie, ktorá bude spolupracovať na prešetrení výrubu (porovnanie projektovej dokumentácie, povolení a skutkového stavu).
5. zmena v procese posudzovania výrubov na verejných priestranstvách, identifikácia OZ, a ľudí ktorí budú aktívne participovať v tomto procese.
6. otvorená diskusia o možnostiach ako predísť podobným situáciám v budúcnosti minulosti. Priestor pre návrhy, ako zlepšiť informovanosť občanov.

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia Slnečná 11, Šaľa
Čítať ďalej...

Naše návrhy na zvýšenie bezpečnosti dopravy v Šali do vybudovania obchvatu

Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy v Šali do vybudovania obchvatu mesta Šaľa - návrhy z občianskej skupiny Šaľa - Tvoje mesto, OZ Petra Bošňáka a aj nápady, pripomienky od pracovníkov MsÚ sa tu nachádzajú s kt. sme to konzultovali.

Možnou alternatívou k vypracovanému stavebnému riešeniu obchvatu by bolo vybudovanie obchvatu Šale bez nutnosti výstavby nového mosta (s napojením na diaľnicu za Šoporňou).

Dovtedy navrhujeme prijať nasledovné opatrenia :

1. Vybudovanie betónového murovaného ostrovčeka a zväčšenie polomeru zakrivenia prvej príjazdovej zákruty na ul. Kráľovská smerom od Galanty z cesty 1/75. Navrhujeme z jestvujúceho malého polomeru oblúka zákruty prerobiť na možné bezpečné maximum zakrivenia.

  • Dôvody: Nedostatočná plynulosť a bezpečnosť oblúka zákruty od Galanty.

Pri SOUP pre zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie prvého dojmu z nášho mesta. Súčasný oblúk vstupnej komunikácie zväčšiť z R5 na min. R20 z dôvodu bezpečnosti a plynulého prejazdu vozidiel s nadrozmerným nákladom ako aj z dôvodu priechodnosti pri možných dopravných nehodách, živelných haváriách, evakuáciách atď.

2. Vybudovanie kruhového objazdu na križovatke ciest SNP a Kráľovská s malým stredovým ostrovčekom s vyústením 4 ciest a jedného rázcestia so zaraďovacím- odbočovacím pruhom vedeným cez súčasný zelený ostrovček z Kráľovskej ul. smerom do mesta a ponechaný jeden samostatný odbočovací pruh smerom na most.

3. Spevnenie krajníc a rozbitej vozovky na ul. Kráľovskej od Olympie po Trikotu a odstránenie hlbokých a nebezpečných jám a výmoľov.

4. Zmenšenie priemeru stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Nitrianskej ul. vo Veči cca o 400 cm a spevnenie okraja pevnou dlažbou pre vytvorenie prijateľných podmienok pre prejazd kamiónov.
Mesto by malo žiadať od TESCO rekonštrukciu nevyhovujúceho riešenia križovatky. Zároveň by sa pri tejto príležitosti docielilo urýchlené vybavenie kolaudácie tohto kruhového objazdu s TESCO-m.

5. Podstatné zmenšenie priemeru stredového ostrovčeka kruhového objazdu na námestí sv. Juraja a spevnenie jeho okraja dlažbou pre vytvorenie vhodných podmienok pre prejazd kamiónov. Stredový ostrovček má byť len informatívny, jeho nadmerná veľkosť bráni hladkému tranzitu kamiónovej dopravy a spôsobuje kolízie.

6. Vybudovanie parkoviska pre osobné autá pri železničnej stanici formou prenájmu súčasného parkoviska podnikateľskému subjektu, ktorý stavebné úpravy
vykoná, zabezpečí organizačnú stránku projektu bude vyberať parkovné alebo vydávať permanentky, udržovať plochy atď.

7. Urýchlené vybavenie kolaudácie pešej zóny, aby sa mohli vykonať žiadané úpravy a adaptácie nových oddychových a užívateľských prvkov verejného priestranstva.

8. Vyznačenie prechodov pre chodcov medzi železničnou stanicou a autobusovou stanicou a prechodov pre chodcov s vyznačenou hranicou priestoru autobusovej stanice. Navrhujeme pre chodcov sprístupniť zelený ostrovček osadením chodníka popri ceste, spolu so zábradlím chrániacim pred vstupom chodcov do vozovky.

9. Vyregulovanie svetelnej signalizácie na križovatkách pri Kauflande, Štúrovej a zatiaľ aj pri Trikote za účelom lepšieho zladenia plynulosti cestnej premávky podľa skutkového stavu a počtu práve prechádzajúcich vozidiel.

10. Zaslanie žiadosti na Železnice Slovenskej Republiky o premiestnenie výhybiek, slúžiacich na presmerovanie železničných súprav.
V súčasnosti sa posunujú súpravy medzi koľajami cez výhybky, ktoré sú desaťročia umiestnené až za rampami. Z tohto dôvodu sú obyvatelia mesta a okolitých obcí šikanovaní niekoľko desiatok rokov starým riešením ŽSR!
ŽSR bezohľadne zdržujú premávku v intraviláne mesta častým uzatváraním závor napriek tomu, že presuny súprav a železničnej techniky na stanici a medzi koľajiskami sú čiste vnútropodnikovou záležitosťou ŽSR!
Tisíce občanov mesta takmer nevyužíva služby ŽSR kvôli otrasnej kultúre cestovania, paradoxom je že si môžu vychutnať aspoň šikanu, ktorá prežila celé režimy. Dokedy ňou budú trpieť tisícky daňových poplatníkov a účastníkov cestnej dopravy ?

Sme radi, že sme mohli zadefinovať konštruktívne postrehy a riešenia občanov mesta Šaľa a prispieť k skvalitneniu a bezpečnosti cestnej premávky v meste Šaľa.
Sme otvorení spolupráci za zlepšenie životných podmienok a bezpečnosti v meste.

S pozdravom
Gabriela Lacková, predseda OZ Petra Bošňáka
Róbert Andráši, organizátor OS Šaľa -Tvoje mesto
Andrej Csillag, fa Artandy

V Šali, 13.3.2013

Tento bod súvisí s jedn. z možn. zdrojov financovania aj bezpečnosti dopravy.

11. - Vytvoriť „Pantheón mesta Šaľa“ s kamennou platňou, kde by boli zapísaní občania, ktorí finančne, duchovne resp. iným spôsobom
prispeli k rozvoju mesta.

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia Mestský úrad Šaľa,Námestie Svätej Trojice, 927 01 Šaľa
Čítať ďalej...

Naše návrhy k odpadovému hospodárstvu mesta v roku 2013 Doporučený

NÁVRHY OBČIANSKEJ SKUPINY ŠAĽA - TVOJE MESTO K ODPADOVÉMU HOSPODÁRSTVU V ŠALI NA ROK 2013: 

Kontajnery

 1. PRERADIŤ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY Z TRIEDY 200301 DO TRIEDY 150106. AKO ĎALŠÍ KROK PODNIKATEĽOV PRERADIŤ ZMLUVNE PRIAMO POD SPOLOČNOSŤ SITA.

Potom sa zníži produkcia komunálneho odpadu v meste na obyvateľov cca o 30%. Presne to vychádzalo 32,7% (rok 2009). Teraz vychádza veľké číslo odpadu na občana Šale. Treba to od seba oddeliť a spraviť v tom poriadok. Tu je presne priestor čoho sa môže mesto z administratívy zbaviť. Podnikateľské subjekty môžu uzavrieť zmluvy priamo s firmou SITA.

 2. SEPAROVANIE U PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

Za kontajnery na separovanie, ktoré majú u seba podnik. subjekty, podnikateľ za ne neplatí nič, ale mesto za ne musí platiť. Treba to zmeniť. Podnikateľ má platiť aj za separovaný odpad. Počet kontajnerov na komunálny odpad sa u podnikateľov znížil aj na základe, že separujú do kontajnerov alebo separovaný odpad nosia do zberného dvora. Tona separátov stojí 29,38 eura, tona komunálu stojí 47,80 eura. Rozdiel tam teda je zaujímavý, ušetria aj podnikateľské subjekty, za liter, kilo, keď budú separovať. Aby mali kontajnery na separáciu. Kontajnery nech firmy využívajú hromadne, jeden kontajner pre viac firiem – bude sa prepočítavať v desatinách potom – ak tam budú tri firmy, tak 0,4 jedna firma, druhá bude 0,3 a tretia 0,3. Podľa možstva odpadu.

 3. SEPAROVANIE NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH 

Aby nám mesto pomohlo so separáciou na základných školách a VÚC na stredných školách. Pionierska je hotová, teraz riešime Hollého – nakúpiť koše do tried a chodieb. Zakúpenie košov do jednej školy je cca 300 EUR.

 4. VČASNÉ PLATENIE FAKTÚR – ZÍSKANIE FINANCIÍ ZA SEPARÁCIU OD FIRMY SITA

Je potrebné, aby sa uhrádzali včas faktúry, lebo len s firmou SITA máme za rok vyše 23 000€ úrokov z omeškania. Podarilo sa odpoustiť 50%, ale takéto vyjdenie v ústrety by sme mohli radšej využiť pri recyklačnom fonde, kde hlavne papier sa oplatí firme SITA odovzdať v zahraničí a tým pádom nemá mesto za to odovzdané v zahraničí nárok na príspevok. Tam je priestor na dohodu s firmou SITA, že keď to neodovzdáva na SR, tak aby mesto niečo z toho ziskovejšieho odovzdania malo. Ale pre takýto vzťah je dôležitá platba v splatnosti.

 5. ZAMÄDZIŤ NOSENIE ODPADU Z OKOL. OBCÍ 

Postupne uzamkýňať kontajnerové stanovištia

 6. SPOLUPRACOVAŤ SO SPLOČNOSŤOU REA A SO STAROSTAMI OKOLITÝCH OBCÍ

Tlač letákov, besedy, separácia.

 7. DODATOK K ZMLUVE S FIRMOU SITA 

V zmluve so SITOU presnejšie naformulovať rekonštrukciu stojísk, je tam použité slovo, ktoré SITU nezaväzuje k výstavbe týchto stanovíšť.

 8. KONTROLA

Od dodávateľa žiadať prístup do systému, aby sa mohli identifikovať sídliská z ktorých ide najväčšie množstžvo odpadu, aby sme vedeli na ktoré sa zamerať a riešiť ich-

 9. RODINNÉ DOMY 

Zaviesť možnosť odvážania odpadu podľa potreby od RD - na koše vyznačiť, či 1, 2, alebo 3x týždenne.

 

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia Slovensko
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login