Menu
RSS

Osadenie konštrukcií na lavičky v parku pri CVČ

Gabika Lacková z OZ Petra Bošňáka spolu s Gabikou Braníkovou z MsÚ zabezpečili prevoz dvoch konštukcií lavičiek do parku pri CVČ. Tieto konštrukcie boli v sade Novorodencov, keďže ale celý park Novorodencov je zaradený do projektu  obnovy, ktorý sa už začal realizovať, tak v sade Novorodencov budú nové lavičky a tie pôvodné boli určené na vyradenie.

10. mája 2014 tieto konštrukcie osadili v parku pri CVČ Jožo Novák a Jožo Špenár. Tiež rozhádzali aj ďalšiu fúru zeminy, ktorú zabezpečil Jožo Novák. Zeminu vyrovnali, aby park bol čo najrovnejší, nech neohrozujú deti rôzne jamy a nerovnosti.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova parku pri CVČ spolu s deťmi a mládežou

Samotná obnova parkov a sídlisk by nemala význam, ak by sme ich obnovili a niekto ďalší by to zničil. Preto treba stále viesť deti a mládež k tomu, aby si vážili to, čo je okolo nich. A to dosiahneme hlavne tým, že sa spolupodieľajú na obnove týchto parkov.

8. mája 2014 bol ďalší z dní, keď sa pracovalo v parku pri CVČ. Tentokrát sme sa venovali hlavne zeleni - sadeniu kvetov a kríkov. Z detí sa dnes zúčastnili brigády Pavka, Lenka, Klaudi, Mirko. Ďakujeme Evke Janekovej, že ich priviedla. Jožo Novák a Jožo Špenár v tento deň priviezli do  parku veľké pne na sedenie, aby bolo zase viac miesta na oddych v parku pri CVČ a čajovni. Jeden z pňov umiestnili Jožo Novák s Jožom Špenárom do prostriedku kvetinového záhonu ako dekoráciu. Už túto nedeľu, 18. mája bude na tomto mieste prvá kultúrna akcia usporiadaná Čajovňou na konci vesmíru.

Veríme, že keď bude park hotový, Centrum voľného času ho bude často využívať pre deti, ktoré chodia na krúžky a do letných denných táborov. Príďte sa pozrieť osobne ako to tam teraz vyzerá. Máte chuť skrášliť si aj okolie vášho domu? Ozvite sa nám.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Nový stojan na bicykle pri CVČ

Údržba stromov v parku pri CVČ

Chceme aby sa park pri CVČ využíval čo najskôr na kultúrne podujatia, najbližší koncert v parku má byť v nedeľu 18. 05. 2014, preto Gabika Lacková a Jožo Novák požiadali mesto o uvoľnenie pracovníka firmy VOMA Žilina na údržbu stromov v parku.

Pomocou motorovej píly a plošiny orezali stromy tak, aby to prospelo aj stromom, aj parku. Zrezané konáre sme potom pílili a strihali na menšie časti, aby sme ich vedel naložiť do auta. Naložili sme 2 plné dodávky.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova parku pri CVČ

18. 05. 2014 je v rámci kultúrneho programu naplánovaný Festival v parku pri CVČ - Capre zo Šaly, indická tanečnica, vegánske hody... Park ale stále ešte nie je dokončený.

Včera 2. mája 2014 bola prevezená spraš z detského ihriska Fraňa Kráľa do areálu parku pri CVČ. Stále v tomto parku je nerovná pôda, treba ju vyrovnať. S Jožom Novákom sme túto spraš rozhádzali po parku a postupne budeme povrch vyrovnávať. Táto spraš nebola vôbec vhodná, lebo tam bolo viac piesku ako zeme, ale poobede už doviezli kvalitnejšiu zem, kde už bolo viac zeme ako piesku. Budeme musieť vyriešiť aj väčší otvor medzi kríkmi na vstup a výstup vozidla do tohoto parku, lebo je potrebné opraviť verejné osvetlenie v parku.

V rámci projektu Komprax boli v tomto parku vysadené aj kríky. Tie boli teraz úplne zarastené burinou. S Gabikou Lackovou sme vytrhali burinu okolo kríkov a ohradili sme kríky od buriny kameňmi. V pondelok 16:00 prinesie Viktória Seresová trávu, ktorú budeme sadiť. Tráva je z projektu Komprax, ktorý Viktória napísala a získala financie na zeleň. Takže najbližšia brigáda v tomto parku pri CVČ bude 5. mája o 16:00. Prídete pomôcť?

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Udržujme čistotu okolo stojísk pre kontajnery

Na mnohých sídliskách je neporiadok okolo kontajnerových stanovíšť. Dávajte odpad prosím do kontajnerov, nedávajte ho vedľa. Ak uvidíte, že je okolo kontajnerových stanovíšť neporiadok, nájdite si čas a zodvihnite, alebo pozametajte odpad ak je ho viac. V sobotu 01. 03. 2014 tak urobil aj Jožo Novák pri kontajnerovom stanovišti na M.R. Štefánika pri CVČ. Pozametal a upratal. Na komunálny odpad je tam len jeden kontajner, preto na fotkách môžete vidieť odpad položený aj vedľa kontajnera. Tento odpad zaniesol do najbližšieho prázdneho kontajneru v inom kontajnerovom stanovišti. V prípade, ak je nedostatok kontajnerov v kontajnerovom stanovišti pri Vašej bytovke, ohláste to na MsÚ Edite Haládikovej na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Hojdačka v parku pri CVČ znova v prevádzke

V sobotu 01. marca 2014 sme spolu s Jožom Novákom natreli hojdačku novým náterom a pripevnili na konštrukciu hojdačky. Na fotkách vidíte ešte jedného Šaľana, ďakujeme mu za občerstvenie. Farbu na natretie hojdačky a štetec sme mali vďaka Saške a projektu Komprax  v rámci ktorého natrela Saška konštrukciu hojdačky, aby konštrukcia vydržala dlhšie. Prídite s deťmi do tohoto parku a uvidíte čo všetko je v parku obnovené a nové. Prídite nám pomôcť natrieť s deťmi šachovnicu.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Žiadosť o spoluprácu s MsÚ

Občianske združenie Petra Bošňáka, 927 01 Šaľa, M. R. Štefánika 55
Občianske združenie Šaľa -Tvoje mesto, 927 01 Šaľa, Nešporova 24

Mestský úrad
Námestie sv. Trojice 7
92715  Š a ľ a


                                                                                                            V Šali, 28.01.2014

Žiadosť : Žiadosť o spoluprácu
        
      Naše organizácie pomáhajú pri skrášľovaní Šale formou dobrovoľníckej činnosti, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o nasledovné :

1/  Prednostne vykonať opílenie stromov v priestoroch parčíka pri artézskej studni na ul. M.R.Štefánika a v parčíku pri CVČ vzhľadom na to, že naše OZ majú nad týmito parčíkmi patronát a podieľajú sa na ich zveľaďovaní.
2/  Odstrániť nefunkčný drevený stĺp z parčíka pri CVČ, ktorý v minulosti slúžil na vysielanie mestského rozhlasu, z dôvodu jeho neestetického vzhľadu a prebytočnosti. Stĺp by sme chceli využiť pri úprave teritória.
3/  Zabezpečiť zeminu na vyrovnanie terénu v parčíku pri CVČ.
4/  Opraviť oplotenie vo Fit parku pre seniorov na Okružnej ul. z dôvodu porušovania poriadku a čistoty v tomto areáli.
5/  Zabezpečiť tabuľku s textom, ktorá upozorní „psíčkárov“ na zákaz znečisťovania pôdy v okolí novovysadených tují pri oplotení Fit parku pre seniorov a následnú kontrolu dodržiavania tohto opatrenia Mestskou políciou.
6/ Opílenie stromov v blízkosti Fit parku pre seniorov.
7/ Dosadenie stromov do areálu Fit parku pre seniorov z dôvodu zabezpečenia tieňa pre cvičencov a deti.
8/ Zaslať žiadosť na opílenie stromov v nemocničnom parku, ktoré sú v správe NSK a zároveň požiadať o finančné prostriedky na zveľaďovanie tohto parku formou kvetinovej výsadby, ktorú pomôžeme realizovať s našimi dobrovoľníkmi.
9/ Vyčleniť finančné prostriedky ušetrené doteraz z dôvodu miernej zimy a použiť ich na opravu ciest a komunikácií. Dať tento návrh odsúhlasiť na zasadnutí MsZ dňa 4.2.2014.
10/ Zabezpečiť označenie parkovacích miest so zákazom státia na ul. M.R.Štefánika z dôvodu vytvorenia podmienok pre plynulý prejazd motorových vozidiel, zabezpečenia bezpečnosti detí a zamedzenia vzniku dopravných nehôd a kolízií.
11/ Dokončením CMZ vzniklo frekventované miesto zhromažďovania občanov. V tomto priestore však chýbajú verejné toalety, ktoré navrhujeme zriadiť v priestoroch amfiteátra za premietacím plátnom. Napojenie na kanalizáciu a vybavenie WC už bolo realizované v rámci projektu CMZ.
12/ V záujme udržiavania poriadku a čistoty v areáli CMZ-ky žiadame zvýšiť počet obhliadok pracovníkmi Mestskej polície.
13/ Zabezpečiť výrub topoľov v areáli ZŠ Ľ. Štúra na Pionierskej ul., ktoré ohrozujú bezpečnosť detí aj chodcov a zhoršujú estetický vzhľad CMZ-ky.
14/ Informáciu o plánovanom výrube cca 80 stromov v rámci projektu „ Opatrenia na ozdravenie ovzdušia v Šali“ zverejniť v miestnej tlači, na webovej stránke mesta a na nástenkách MsÚ v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo vzniku paniky.
15/ Zabezpečovať odvoz konárov a bioodpadu z brigád, poriadaných našimi OZ, tak ako tomu bolo doposiaľ.


   Za vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

 
   

                                                                     Gabriela L a c k o v á,  v. r.
                                                                     predsedníčka OZ Petra Bošňáka

                                                                     Róbert A n d r á š i, v. r.
                                                                     predseda OZ Šaľa -Tvoje mesto

Čítať ďalej...

Obnova parku pri CVČ pokračuje - pribudla zeleň, miesta na sedenie a kôš.

Park pri CVČ zveľaďujú Šaľania aj naďalej. Vďaka patrí hlavne Gabike Lackovej z OZ Petra Bošňáka a Jožovi Novákovi.

Jožo Novák umiestnil v parku kôš, ktorý nahradil doteraz len provizórne privezované vrecia k lavičke. Hneď to vyzerá inak, keď je v parku kôš. Spolu s Gabikou Lackovou umiestňujú v parku novú zeleň. V poslednom čase pribudli hlavne ihličnaté stromy, ktoré vidíte na fotke pri šachovnici. Lavičku Jožo vykopal a umiestnil ju o niečo nižšie, lebo bola veľmi vysoko osadená. V parku pribudli aj pníčky na sedenie, ktorých prevezenie zabezpečila Gabika Lacková s Milanom Patakym. Táto zima je zatiaľ pomerne teplá, takže v mesiaci január Jožo Novák kosil v parku trávu a upravoval zeleň. Jednotlivé zmeny v parku môžete vidieť na fotkách pod článkom.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Šachovnica - pódium v parku pri CVČ

Ešte v roku 2007 sa pri plánovaní CMZtka zahrnul do projektu revitalizácie CMZtka aj tento parčík pri CVČ, ale s tým, že pódium v parku vybuduje OZ Strieborné Čajky. S budovaním pódia sa nedialo nič, až v roku 2013 sa toho chytila Gabika Lacková, predsedkyňa OZ Petra Bošňáka. Teraz je už všetkých 64 šachovnicových políčok - betónových kociek na mieste. Kocky sú ohraničené obrubníkmi, aby pódium držalo v celku a nerozpadlo sa.  Na jeseň v roku 2013 nám pomáhala mládež preniesť značnú časť týchto kociek.

Ďakujeme p. Klenovi - firme Sehatex a Pavlovi Feketemu - firma LISS za darované kocky. Ďakujeme Jožovi Novákovi a všetkým dobrovoľníkom čo pri zhovotení pódia - šachovnice pomáhali. Ďakujeme Milanovi Patakymu za prevoz štrku pomocou prívesného vozíka.

Máme veľkú radosť, že ďalší projekt sa podaril. Do natierania kociek na biele a čierne chceme zapojiť deti, keď počasie dovolí.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login