Menu
RSS
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Šaliansky anjel 2017 - ako sa stať anjel…

19.11.2017 Hits:3307 Správy Janka Zlatá

Šaliansky anjel 2017 - ako sa stať anjelom

„Človek je tak krásny, ako krásna je jeho duša. Tak veľký, ako velké je jeho srdce. Tak starý, na kolko sa cíti....

Šaliansky anjel 2016 - poďakovanie

29.12.2016 Hits:2139 Správy Janka Zlatá

Šaliansky anjel 2016 - poďakovanie

5 týždňov ubehlo ako voda a ja vás všetkých musím veľmi pochváliť, že konečne začíname mať celú akciu zvládnutú od vyhlásenia prvého...

ŠALIANSKY ANJEL 2016

20.11.2016 Hits:3176 Projekty Janka Zlatá

ŠALIANSKY ANJEL 2016

„Ľudia málo myslia na to, čo majú, ale viacej na to, čo im chýba.“ V poslednej dobe na túto vetu, ktorú som si...

SÍDLISKOVICA 2016 – SÍDLISKO VÁH

03.09.2016 Hits:4538 Sídliská Janka Zlatá

SÍDLISKOVICA 2016 – SÍDLISKO VÁH

OZ Šaľa – Tvoje mesto – Róbert Andráši, Peter Hlavatý a Peter Janek zorganizovali 1. ročník Sídliskovice na sídlisku Váh v sobotu...

DEŇ ZEME 2016 – ČISTENIE BREHOV VÁHU S G…

15.04.2016 Hits:4703 Brehy Váhu - Prímestský park Váh Janka Zlatá

DEŇ ZEME 2016 – ČISTENIE BREHOV VÁHU S GULÁŠOM

V sobotu 23. 04. 2016 organizuje OZ ŠAĽA – TVOJE MESTO a Mesto Šaľa čistenie brehov Váhu v spolupráci s podnikateľmi z...

Dopravné ihrisko - brigáda 27. 02. 2016

28.02.2016 Hits:4711 Sídliská Janka Zlatá

Dopravné ihrisko - brigáda 27. 02. 2016

V sobotu 27. februára 2016 OZ Šaľa – Tvoje mesto zorganizovalo brigádu na dopravnom ihrisku, kde sme chceli oslobodiť trávniky a chodníky...

Šaliansky anjel...ako to celé nakoniec d…

24.12.2015 Hits:6349 Správy Janka Zlatá

Šaliansky anjel...ako to celé nakoniec dopadlo

Som úplne obyčajná žena. Som mama troch detí. Miška bude mať 6, Vili má 4 a pol roka a Riško čoskoro 2...

Hľadáme anjelov - zoznam č. 3

01.12.2015 Hits:4763 Správy Janka Zlatá

Hľadáme anjelov - zoznam č. 3

A máme tu posledný zoznam detí zo Šale, ktoré chceme tieto Vianoce potešiť darčekmi: 38) Pavel – 14 rokov38) Mário – 11 rokov 39)...

Hľadáme anjelov - zoznam č. 1

18.11.2015 Hits:4782 Správy Janka Zlatá

Hľadáme anjelov - zoznam č. 1

Milí priatelia Vianoc, zverejňujeme prvý zoznam mien, ktoré čakajú na svojich anjelov. Najprv by som vás však chcela pekne poprosiť, aby ste nekupovali...

Občianske združenia môžu zamestnať ľudí na 4 hodiny denne za 200 Eur mesačne na pol roka.

 • Zverejnené v Správy

Občianske združenie môže zamestnať dobrovoľníka, ktorého bude platiť štát, cez úrad práce. Treba doložiť viacero dokladov a po schválení bude nezamestnaný pracovať 20 hodín týždenne, po dobu 6 mesiacov. OZ dostane tiež financie za zapojenie sa do tohoto projektu, a samozrejme nezamestnaný. Zapojte sa do tohoto projektu ako občianske združenia, dajte o sebe vedieť, že máte záujem zamestnať ľudí a tiež nezamestnaný, kto má záujem pracovať v občianskom združení, kontaktujte občianske združenia, spýtajte sa ich či majú záujem. Buďte aktívny. Takto zamestnalo nezamestnaného napríklad už OZ MC Mamymamám Šaľa.

OZ Šaľa – Tvoje mesto, ešte nespĺňa podmienku, že občianske združenie musí fungovať 1 rok, aby mohlo takto zamestnať nezamestnaného. OZ Šaľa – Tvoje mesto vzniklo oficiálne v auguste 2013, aj keď už fungujeme aktívne od roku 2010. Ale už nás kontaktovali niektorí záujemcovia, v prípade záujmu prepošleme ich životopisy, motivačné listy občianskym združeniam, ktoré podmienku na zamestnanie dobrovoľníka už spĺňajú.

Je to podla paragrafu 52a, rámci tohto aktívneho opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Charakteristika aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie (UoZ) vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce.

Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc

a) pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,

b) pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

Rozsah vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dobrovoľnícku službu vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby (PO/FO). Opakovane môže dobrovoľnícku službu vykonávať len ak ide o situácie podľa bodu 1 písm. b).
Účasť UoZ na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná.
Počas vykonávania dobrovoľníckej služby UoZ nemôže vykonávať aktivačnú činnosť podľa § 52.

Oprávnený subjekt (žiadateľ)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa bodu   1 nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku a ku dňu podania písomnej žiadosti o príspevok vykonáva činnosti podľa bodu 1 písm. a) najmenej jeden rok. Splnenie podmienky dĺžky vykonávania činnosti sa nevyžaduje, ak ide o poskytovanie pomoci podľa bodu 1 písm. b).

Príspevok PO/FO
Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti a uzatvorenej dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad“). Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a  pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu (organizátor).

Účel použitia príspevku
Príspevok je možné použiť

  • na úhradu časti nákladov pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktoré súvisia s kvalifikovaným vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej služby, najmä na úhradu
  • časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby,
  • na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie,
  • na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie, ak to právnická osoba alebo fyzická osoba vyžaduje,
  • na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby,
  • na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu, t. j. na čiastočnú úhradu nákladov PO/FO na vyplatenú mzdu organizátora a uhradené prislúchajúce poistné odvody hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca.

Konkrétny účel použitia príspevku sa dohodne v dohode s úradom na základe „Zámeru organizovania aktivačnej činnosti“, ktorý je prílohou k žiadosti PO/FO o poskytnutie príspevku.

Maximálna výška príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti
•    Príspevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške 7 % z celkovej ceny práce podľa  § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného UoZ vykonávajúceho dobrovoľnícku službu počas šiestich kalendárnych mesiacov, na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s kvalifikovaným vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej služby,
•    3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného UoZ vykonávajúceho dobrovoľnícku službu na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu.

Aktuálna reálna výška príspevku
Jednotná základná výška príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s kvalifikovaným vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej služby na jedného UoZ na mesiac je stanovená na 2,5 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti.

Jednotná základná výška príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje vykonávanie dobrovoľníckej službyna jedného UoZ na mesiac je stanovená na 2 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti.
Spolu obidve zložky príspevku sú max. vo výške 4,5% z celkovej ceny práce podľa    § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti.

Paušálny príspevok uchádzačovi o zamestnanie
Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom minime. Je určený na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky.
Príspevok PO/FO a UoZ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.

Predkladanie žiadostí
Právnická osoba alebo fyzická osoba predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť na tlačive, ktoré je k dispozícií na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  alebo na príslušnom úrade.
Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli. Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

MÍĽA PRE MAMU 2013

Sobotné zábavné rodinné dopoludnie sa snáď páčilo všetkým. Aspoň mne sa zdalo, že vidím množstvo usmiatych a spokojných detských tváričiek, v ručičkách držali kopu darčekov, ktoré dostali za svoju šikovnosť pri jednotlivých stanoviskách. A že bol každý šikovný, o tom niet pochýb.
Počasie nám ako-tak vydržalo a od 9:30 nepršalo. Aj keď sme už zvolili náhradnú alternatívu a zábavné súťaže, tvorivé dielne a maľovanie na tvár, neboli na trati Míli pre mamu ,ale vo vestibule MsÚ. A keďže ráno výdatne lialo, upustilo sa aj od skákacieho hradu a trampolíny. O to viac si však decká mohli vychutnať len pre nich odstavené hasičské a policajné autá.
Atmosféru na námestí Sv. Trojice spríjemňovalo vystúpenie detí z CVČ, aj prítomnosť nášho Šalského primátora. Spolu s ním sme presne o 10:00 odštartovali Míľový pochod po trase nemocničného parku.
V jubilejnom 10. ročníku Míli pre mamu bol počet zaregistrovaných v Šali 328 a míľová ponožková šnúra merala až 7,10m! Na zbierke Ďakujem, že si mama sa nám vďaka Vám podarilo vyzbierať 186 eur. Pre zaujímavosť - na celom Slovensku sa zúčastnilo MPM až 18 637 registrovaných a ponožková šnúra merala neuveriteľných 685m.
Ďakujeme Vám za Vašu účasť a podporu. Dúfame, že ste sa s nami cítili minimálne tak príjemne, ako my s Vam.

ĎAKUJEME NASLEDOVNÝM OSOBÁM A ORGANIZÁCIÁM, KTORÉ SA PODIEĽALI NA MPM:
-Dobrovoľníčkam – maminám, z materského centra Mamy mamám
-P.Primátorovi , za jeho účasť, sme radi, že prijal naše pozvanie
-Mestu Šaľa , že nám vyšlo v ústrety
-Laktačnej poradkyni Deniske Hajdukovej, že prijala naše pozvanie
-P. Gabike Lackovej a Nitrianskej samospráve, že nám sprístupnili nemocničný park
- Zite Šípkovej a Marcele Háborikovej z CVČ, ktoré sa nám postarali o program
-Deckám z CVČ, ktoré predviedli krásne vystúpenia
-Dobrovoľníkom zo skupiny Šaľa-tvoje mesto
-Šalskej kresťanskej mládeži
-Šalskému hasičskému záchrannému zboru
-Mestským policajtom

Paulína Ištvánová a Lucia Ježová
MC Mamy mamám

Čítať ďalej...

Míľa pre mamu 2013

Všetkých Vás srdečne pozývame na 10. ročník Míli pre mamu, ktorú organizuje materské centrum Mamy mamám, spolu s Úniou materských centier. Podujatie sa uskutoční 11.5.2013, tj. už túto sobotu pred MsÚ v Šali, v čase od 09:30 do 12:00.
Čaká nás zábavné dopoludnie plné hier a dobrej nálady.
Na tohtoročnej Míli sa pokúsime urobiť míľový rekord a to tak, že prinesiete aspoň jednu ponožku, ktorá nemá pár, či už malú, alebo veľkú, zavesíte ju na našu míľovú šnúru a urobime z nej najdlhšiu ponožkovú šnúru na Slovensku. Takto nás to symbolicky spojí vo všetkých zapojených 61 mestách Slovenska.
Toto a oveľa viac Vás čaká na míľe rodinnej zábavy. Samozrejme postarali sme sa aj o občerstvenie. Tešíme sa na Vás :)

Lucia a Paulína z MC mamy mamám

 

Čítať ďalej...

12.3.2013 - Spievankovo v Šali

Tak sme sa konečne dočkali a 12. 03. 2013 sme v našej šalianskej kinosále privítali potleskom Spievanku a Zahrajka z čarovnej krajiny Spievankovo. 

Deťom sme pri vstupe pečiatkovali líčka červeným srdiečkom ako má aj Spievanka. So srdiečkami na líčkach však neodchádzali len deti, ale aj mnohé mamičky išli svojim deťom príkladom.

  

Opečiatkovať sa nechal aj Obelix, ktorý dával pozor na deti, aby boli na pódiu v bezpečí. A detí bolo na podujatí neúrekom. Z celkového počtu 353 lístkov patrilo až 215 sedadiel deťom, veľa dospelých správne pochopilo, že toto je koncert pre deti a prišli disciplinovane podľa odporúčania jedno dieťa, jeden dospelý. Niektorí dokonca prišli sami s viacerými deťmi, mali to organizačne síce náročnejšie, ale spravili radosť viacerím deťom a o to nám išlo.

Spievanka so Zahrajkom prišli naľahko, len s čarovným kufríkom plným zábavy.

Tešili sa malí, aj veľkí, zaspievali sme si s nimi známe hity ako My sme dvaja kamaráti, Rafaela stonožka, Keď si šťastný, Takto letia vtáci, Malí muzikanti a iné. 

 

 

Deti si so Spievankou a Zahrajkom spoločne zatancovali a my, rodičia sme boli najšťastnejší na svete, keď nám naše ratolesti kývali z pódia.

31 lístkov sme darovali vybraným rodinám s deťmi, boli medzi nimi aj chlapci Martinko a Samko a ich mamina Ivana Boórová a babička Norika Študencová, s ktorými sme bojovali za ich návrat na Slovensko. 

 

Lístky sa ušli aj detičkám, ktoré poslali svoje kresby súvisiace s mestom Šaľa do mesačníka Slovo Šaľanov. Potešili sme deti mestských policajtov, detičky zo sociálne slabších rodín a lístok sa ušiel aj víťazke súťaže na Facebookovej stránke Šaľa – Tvoje mesto.

Aby ste Vy, návštevníci tohto krásneho podujatia mali všetko zabezpečené, staralo sa o Vás 17 dobrovoľníkov (Lali, Janka, Robo, Jimmy, Milan, Mirko, Kika, Majko, Dominik, Aďa, Harry, Radka, Kika, Angie a Viky + dvaja záchranári). Skontrolovať poriadok prišla aj hliadka Mestkej Polície :)

  

Zabezpečili sme Vám šatňu, detské sedátka na wc a tiež sme pre každé dieťa pripravili darček, ktorý si vyzdvihli pri odchode z koncertu. Darček v nápadnej taške ŠAĽA-TVOJE MESTO tvorila omaľovánka, balón s potlačou Spievankovo v Šali, palička na balón, veľkonočné lízatko a Spievankovský džús v nádhernej fľaške v tvare zajačika.

Veľmi pekne ďakujeme sponzorom, za balóny s potlačou a príslušenstvom pánovi Malchovi (Luky MZ www.balon-party.sk , reklamná potlač balónov). A za zajačikové ďžúsiky s etiketou Spievankova pánovi Attilovi Holocsymu AHR (www.reklamnenapoje.sk, reklamné nápoje s vlastnou grafikou).

Džúsiky si odniesli aj Spievanka a Zahrajko a boli sme pochválení za originálny darček a tiež za skvelý bufet, ktorý sme im zabezpečili. Zahrajko dostal samozrejme okrem iného aj buchty, ktoré inak zjedla Spievanka, takže museli byť naozaj výborné. 

 

Veľká vďaka patrí aj záchranárom z tímu rýchlej lekárskej pomoci – Šaľa, FORLIFE n.o. Komárno, pani Eve Szollosyovej a Róbertovi Kočišovi za to, že prišli počas svojho voľného času a bez nároku na honorár. Našťastie sa nič vážne nestalo, avšak zabezpečenie bezpečnosti detí sme nebrali na ľahkú váhu.

Len vďaka tomu, že tá kopa ľudí, ktorú bolo treba k príprave a priebehu koncertu pomáhala bez nároku na honorár, sme mohli odovzdať OZ miniBodka výťažok z koncertu vo výške 901 EUR.

Bez týchto ľudí by toto podujatie nikdy nevzniklo:

 • Ľudovít Zlatý vďaka za ten bláznivý nápad zavolať Spievankovo do nášho mesta, za prípravu celého podujatia, tlač plagátov, VIP poukážok, vstupeniek, grafickú prípravu potlače balónov, džúsov a za balenie darčekov,
 • Peter Hlavatý s manželkou Mirkou, (pekáreň Lipót Šaľa a Coffee House Erianna) ďakujeme za obrovskú organizačnú podporu a pomoc so zabezpečením akcie, vrátane občerstvenia pri predpredaji vstupeniek ako aj pre umelcov a tiež za skvelého Obelixa,
 • Milan Daniel a jeho rodina: Mirko, Kika, Majko, Aďka, Dominik Horváthoví a taktiež Michal Palka a celý kolektív OZ miniBODKA (http://www.minibodka.sk ) ďakujeme za organizačnú podporu, predpredaj vstupeniek a pohostenie pri ňom,
 • Róbert Andráši s manželkou Paulínkou – Občianska skupina ŠAĽA – TVOJE MESTO (www.salatvojemesto.eu ) ďakujeme za organizačnú podporu, zabezpečenie priebehu akcie a balenie darčekov pre deti,
 • Mgr. Attila Holocsy AHR (www.reklamnenapoje.sk, reklamné nápoje s vlastnou grafikou) ďakujeme za úžasné, veselé detské nápoje s motívom Spievankovo pre všetky deti a umelcov,
 • Zdenko Malcho – Luky MZ (www.balon-party.sk , reklamná potlač balónov) ďakujeme za farebné balóny s našim motívom a paličky k balónom,
 • Slávka Zeleňáková, a kol. KiMi Šaľa s.r.o. (vedenie účtovníctva), ďakujeme za srdiečkové pečiatky a za zabezpečenie omaľovánok,
 • Andrea Polakovičová Anrossi s.r.o., veľkoobchod v cukrovinkami www.anrossi.sk ďakujeme za prekrásne lízatká s veľkonočným motívom
 • Za podporu a predpredaj vstupeniek ďakujeme:
  • p. Ježovej – MC Mamy mamám, za podporu a predpredaj vstupeniek v MC,
  • p. Vargovej – riaditeľka MŠ Hollého, Veča,
  • a OZ Záhrada, Joy House (http://www.oz-zahrada.sk )
  • a za pomoc pri zabezpečení akcie ďakujeme: 
  • milým šatniarkam Radke Holíkovej, Kike Kelemenovej, Angie Halászovej a Viky Hlavatej,
  • Eve Szollosyovej a Róbertovi Kočišovi z teamu rýchlej lekárskej pomoci – Šaľa, FORLIFE n.o. Komárno
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login