Menu
RSS

Žiadosť o spoluprácu s MsÚ

Žiadosť o spoluprácu s MsÚ

Občianske združenie Petra Bošňáka, 927 01 Šaľa, M. R. Štefánika 55
Občianske združenie Šaľa -Tvoje mesto, 927 01 Šaľa, Nešporova 24

Mestský úrad
Námestie sv. Trojice 7
92715  Š a ľ a


                                                                                                            V Šali, 28.01.2014

Žiadosť : Žiadosť o spoluprácu
        
      Naše organizácie pomáhajú pri skrášľovaní Šale formou dobrovoľníckej činnosti, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o nasledovné :

1/  Prednostne vykonať opílenie stromov v priestoroch parčíka pri artézskej studni na ul. M.R.Štefánika a v parčíku pri CVČ vzhľadom na to, že naše OZ majú nad týmito parčíkmi patronát a podieľajú sa na ich zveľaďovaní.
2/  Odstrániť nefunkčný drevený stĺp z parčíka pri CVČ, ktorý v minulosti slúžil na vysielanie mestského rozhlasu, z dôvodu jeho neestetického vzhľadu a prebytočnosti. Stĺp by sme chceli využiť pri úprave teritória.
3/  Zabezpečiť zeminu na vyrovnanie terénu v parčíku pri CVČ.
4/  Opraviť oplotenie vo Fit parku pre seniorov na Okružnej ul. z dôvodu porušovania poriadku a čistoty v tomto areáli.
5/  Zabezpečiť tabuľku s textom, ktorá upozorní „psíčkárov“ na zákaz znečisťovania pôdy v okolí novovysadených tují pri oplotení Fit parku pre seniorov a následnú kontrolu dodržiavania tohto opatrenia Mestskou políciou.
6/ Opílenie stromov v blízkosti Fit parku pre seniorov.
7/ Dosadenie stromov do areálu Fit parku pre seniorov z dôvodu zabezpečenia tieňa pre cvičencov a deti.
8/ Zaslať žiadosť na opílenie stromov v nemocničnom parku, ktoré sú v správe NSK a zároveň požiadať o finančné prostriedky na zveľaďovanie tohto parku formou kvetinovej výsadby, ktorú pomôžeme realizovať s našimi dobrovoľníkmi.
9/ Vyčleniť finančné prostriedky ušetrené doteraz z dôvodu miernej zimy a použiť ich na opravu ciest a komunikácií. Dať tento návrh odsúhlasiť na zasadnutí MsZ dňa 4.2.2014.
10/ Zabezpečiť označenie parkovacích miest so zákazom státia na ul. M.R.Štefánika z dôvodu vytvorenia podmienok pre plynulý prejazd motorových vozidiel, zabezpečenia bezpečnosti detí a zamedzenia vzniku dopravných nehôd a kolízií.
11/ Dokončením CMZ vzniklo frekventované miesto zhromažďovania občanov. V tomto priestore však chýbajú verejné toalety, ktoré navrhujeme zriadiť v priestoroch amfiteátra za premietacím plátnom. Napojenie na kanalizáciu a vybavenie WC už bolo realizované v rámci projektu CMZ.
12/ V záujme udržiavania poriadku a čistoty v areáli CMZ-ky žiadame zvýšiť počet obhliadok pracovníkmi Mestskej polície.
13/ Zabezpečiť výrub topoľov v areáli ZŠ Ľ. Štúra na Pionierskej ul., ktoré ohrozujú bezpečnosť detí aj chodcov a zhoršujú estetický vzhľad CMZ-ky.
14/ Informáciu o plánovanom výrube cca 80 stromov v rámci projektu „ Opatrenia na ozdravenie ovzdušia v Šali“ zverejniť v miestnej tlači, na webovej stránke mesta a na nástenkách MsÚ v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo vzniku paniky.
15/ Zabezpečovať odvoz konárov a bioodpadu z brigád, poriadaných našimi OZ, tak ako tomu bolo doposiaľ.


   Za vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

 
   

                                                                     Gabriela L a c k o v á,  v. r.
                                                                     predsedníčka OZ Petra Bošňáka

                                                                     Róbert A n d r á š i, v. r.
                                                                     predseda OZ Šaľa -Tvoje mesto

Naposledy zmenenéutorok, 28 január 2014 22:20

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia: Šaľa, Slovensko
Start from: Get directions Show Street View
Pre písanie komentárov sa prihláste
návrat hore

Facebook Login