Menu
RSS

Život je o radosti

Šalianske slávnosti 2014 sa vydarili! Prialo im počasie, hojná účasť návštevníkov aj bohatý a dobre zostavený kultúrny program. Na vynovenej CMZ-ke sa stretávali Šaľania aj hostia z okolia. Pri ochutnávke vín na nádvorí kaštieľa sa viedli zaujímavé rozhovory a utužovali sa medziľudské vzťahy. Pevne verím tomu, že sa tam zrodili aj nové nápady, ako ešte viac zatraktívniť naše mestečko... V domčeku ľudového bývania zaujala prezentácia ručných prác - maľovanie na hodváb a drôtikovanie. Našich hostí z Lehoty zaujala výstava fotografií v galérii Focesa.

Medzi vrcholy podujatia patril piatkový koncert, na ktorom dominovali nestarnúce skladby Elánu, ktoré „priviedli do varu“ zaplnený amfiteáter.

„Chybičkou krásy“ tejto významnej udalosti bola sporadicky striekajúca fontána, ktorá by v prípade nepretržitého chodu blahodarne osviežovala okolostojacich a potešila čakajúce deti, lebo vysoké teploty na to boli priam ideálne. Fontána je centrálnym architektonickým prvkom CMZ-ky a jej farebné osvetlenie počas večerných koncertov by určite zaujalo nejedného návštevníka...

Do budúcnosti by podujatiu prospelo aj uvedenie informácií o historických budovách /kaštieľ, maďarská škola, kostol/ na nástenke pri galérii Focesa, kde by sa Šaľania aj návštevníci dozvedeli viac o histórii nášho mesta. Informácie o projekte CMZ-ky, ako aj fotografie z jeho realizácie by túto nástenku mohli vhodne dopĺňať.

Pri artézskej studni v blízkosti kostola bola umiestnená nová drevená informačná tabuľa s vysvetlením popisu zasadených trvaliek a tráv, ktoré tvoria netradičný štrkový záhon, o ktorý sa starajú naši dobrovoľníci pod odborným vedením krajinnej architektky Evy Teplickej. Za jej vyhotovenie ďakujeme dobrovoľníkom - stolárovi J. Pollákovi, K. Liptaiovej a A. Pásztorovej.

Pri pohľade na veľký počet návštevníkov, prechádzajúcich sa po chodníkoch v okolí kostola, kaštieľa a amfitátra moje srdce dobrovoľníka zaplesalo. Vidieť šťastných ľudí, dokonca celé rodiny, ako sa na seba usmievajú, užívajú si chvíle pohody a zábavy - to je ten pravý pocit radosti.

A o tom by náš život mal byť...


V Šali, 1.7.2014                                                                         

Gabriela L a c k o v á
predsedníčka OZ Petra Bošňáka

Čítať ďalej...

Ochrana CMZ

Vážení spoluobčania!

V záujme bezpečnosti a ochrany majetku nášho mesta Vás týmto žiadame o spoluprácu.
V prípade poškodzovania zelene, fontány, lavičiek, košov a ostatného majetku na CMZ-ke v okolí kaštieľa, amfiteátra a okolia Vášho obytného domu volajte bezplatne na tel. č. 158 a 159 /súčasne/, aby páchatelia boli pristihnutí pri čine. V žiadnom prípade neohlasujte páchateľov osobne, radšej situáciu odfoťte ako dôkaz pre políciu.
Nemusíte sa do telefónu predstaviť a polícia je povinná Vaše kontaktné číslo utajiť.
Veríme, že Vám záleží na tom, aby okolie Vášho obytného domu bolo aj v budúcnosti upravené a bezpečné. Uvedeným opatrením môžete k tomu osobne prispieť.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


V Šali, 1.7.2014                                               Gabriela L a c k o v á, v.r.
                                                                    predsedníčka OZ Petra Bošňáka
                                                                      
                                                                           Róbert  A n d r á š i, v.r.
                                                                      predseda OZ Šaľa-tvoje mesto

Čítať ďalej...

Zákaz státia pri "Angličáku"

  • Zverejnené v Správy

V piatok, 07. 02. 2014, som telefonovala na Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Okresnom úrade ohľadne inštalovania dopravnej značky „Zákaz státia“ na ulici P. Pázmaňa pri Angličáku. Dôvodom je nebezpečné vychádzanie motorových vozidiel z ulice M. R. Štefánika na ulicu P. Pázmaňa, kde je kvôli zaparkovaným autám znížená viditeľnosť na hlavnú cestu.

Koncom minulého roka tam došlo k vážnej dopravnej nehode medzi motocyklom a autom. Dostali sme prísľub, že začiatkom jari bude horeuvedená dopravná značka nainštalovaná a majú to zaradené aj do plánu práce. Realizáciou tohto opatrenia sa výrazne zlepší bezpečnosť cestnej premávky v rámci novovybudovanej CMZ-ky.

Gabriela Lacková - OZ Petra Bošňáka

Čítať ďalej...

Ďalšie skrášľovanie Šale začne už vo februári 2014

Centrálna mestská zóna /CMZ/ sa od konca decembra 2013 stala krásnou súčasťou centra nášho mesta, ktorú v súčasnosti „objavujú“ mladí aj starší Šaľania. Sme radi, že úsilie a podpora zo strany OZ Petra Bošňáka pri presadzovaní tohto projektu na MsZ nebola zbytočná, pretože Šaľania nešetria slovami chvály a často toto nové miesto navštevujú a obdivujú.

Realizácia ďalšieho z projektov „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali“, ktorú podobne ako projekt CMZ-ky, hradí z veľkej časti EÚ, bude pokračovať už vo februári 2014. Tento projekt sa začal vybudovaním záchytného parkoviska na Dolnej ulici, ktoré už slúži verejnosti ako neplatené parkovisko.  V rámci horeuvedeného projektu boli zakúpené 2 čistiace autá, ktoré už tiež slúžia na udržiavanie mestských komunikácií a v letnom období aj na polievanie zelene. Nasledujúca časť tohto projektu bude pokračovať vo februári 2014 a bude spočívať v rekultivácii parku za farou (Sad novorodencov) a parku na Vlčanskej ulici smerom od kruhovej križovatky k Olympii. V rámci tejto úpravy zelene budú vyrúbané choré, suché a poškodené stromy a kríky, ktoré budú nahradené kvalitnými drevinami a park  bude doplnený aj novými exteriérovými prvkami. Na poslednú časť uvedeného projektu, vybudovanie parkoviska na Hlavnej ulici v centre mesta, je vypísané výberové konanie, ktorého výsledok bude známy začiatkom jari 2014.

Po realizácii uvedených akcií sa môžeme spoločne tešiť na ďalšiu atraktívnu časť centra Šale, ktorá výrazným spôsobom vylepší jeho mestský charakter.

Gabriela Lacková, OZ Petra Bošňáka

Čítať ďalej...

Žiadosť o spoluprácu s MsÚ

Občianske združenie Petra Bošňáka, 927 01 Šaľa, M. R. Štefánika 55
Občianske združenie Šaľa -Tvoje mesto, 927 01 Šaľa, Nešporova 24

Mestský úrad
Námestie sv. Trojice 7
92715  Š a ľ a


                                                                                                            V Šali, 28.01.2014

Žiadosť : Žiadosť o spoluprácu
        
      Naše organizácie pomáhajú pri skrášľovaní Šale formou dobrovoľníckej činnosti, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o nasledovné :

1/  Prednostne vykonať opílenie stromov v priestoroch parčíka pri artézskej studni na ul. M.R.Štefánika a v parčíku pri CVČ vzhľadom na to, že naše OZ majú nad týmito parčíkmi patronát a podieľajú sa na ich zveľaďovaní.
2/  Odstrániť nefunkčný drevený stĺp z parčíka pri CVČ, ktorý v minulosti slúžil na vysielanie mestského rozhlasu, z dôvodu jeho neestetického vzhľadu a prebytočnosti. Stĺp by sme chceli využiť pri úprave teritória.
3/  Zabezpečiť zeminu na vyrovnanie terénu v parčíku pri CVČ.
4/  Opraviť oplotenie vo Fit parku pre seniorov na Okružnej ul. z dôvodu porušovania poriadku a čistoty v tomto areáli.
5/  Zabezpečiť tabuľku s textom, ktorá upozorní „psíčkárov“ na zákaz znečisťovania pôdy v okolí novovysadených tují pri oplotení Fit parku pre seniorov a následnú kontrolu dodržiavania tohto opatrenia Mestskou políciou.
6/ Opílenie stromov v blízkosti Fit parku pre seniorov.
7/ Dosadenie stromov do areálu Fit parku pre seniorov z dôvodu zabezpečenia tieňa pre cvičencov a deti.
8/ Zaslať žiadosť na opílenie stromov v nemocničnom parku, ktoré sú v správe NSK a zároveň požiadať o finančné prostriedky na zveľaďovanie tohto parku formou kvetinovej výsadby, ktorú pomôžeme realizovať s našimi dobrovoľníkmi.
9/ Vyčleniť finančné prostriedky ušetrené doteraz z dôvodu miernej zimy a použiť ich na opravu ciest a komunikácií. Dať tento návrh odsúhlasiť na zasadnutí MsZ dňa 4.2.2014.
10/ Zabezpečiť označenie parkovacích miest so zákazom státia na ul. M.R.Štefánika z dôvodu vytvorenia podmienok pre plynulý prejazd motorových vozidiel, zabezpečenia bezpečnosti detí a zamedzenia vzniku dopravných nehôd a kolízií.
11/ Dokončením CMZ vzniklo frekventované miesto zhromažďovania občanov. V tomto priestore však chýbajú verejné toalety, ktoré navrhujeme zriadiť v priestoroch amfiteátra za premietacím plátnom. Napojenie na kanalizáciu a vybavenie WC už bolo realizované v rámci projektu CMZ.
12/ V záujme udržiavania poriadku a čistoty v areáli CMZ-ky žiadame zvýšiť počet obhliadok pracovníkmi Mestskej polície.
13/ Zabezpečiť výrub topoľov v areáli ZŠ Ľ. Štúra na Pionierskej ul., ktoré ohrozujú bezpečnosť detí aj chodcov a zhoršujú estetický vzhľad CMZ-ky.
14/ Informáciu o plánovanom výrube cca 80 stromov v rámci projektu „ Opatrenia na ozdravenie ovzdušia v Šali“ zverejniť v miestnej tlači, na webovej stránke mesta a na nástenkách MsÚ v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo vzniku paniky.
15/ Zabezpečovať odvoz konárov a bioodpadu z brigád, poriadaných našimi OZ, tak ako tomu bolo doposiaľ.


   Za vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

 
   

                                                                     Gabriela L a c k o v á,  v. r.
                                                                     predsedníčka OZ Petra Bošňáka

                                                                     Róbert A n d r á š i, v. r.
                                                                     predseda OZ Šaľa -Tvoje mesto

Čítať ďalej...

Pochvala pre Šaľu od hostí z USA

Koncom septembra nás navštívila naša rodina z USA spolu s priateľmi. Veľmi sme sa na nich tešili, lebo sú to milí, priateľskí a veselí ľudia. Dvaja kamaráti, ktorí sa poznajú ešte z čias vysokoškolského štúdia, sa majú radi ako bratia a už roky navštevujú Európu spoločne.

Náš manželský pár Gabriel a Marisa žije v New Orleanse v štáte Luisiana a priateľ John s manželkou Mary v mestečku Reston, ktoré je predmestím Washingtonu D.C. v štáte Virginia. Minulý rok sme navštívili Reston aj my. Toto  mestečko sa mi veľmi páčilo. Keď sme sa prechádzali po čistých uliciach s nádhernou kvetinovou výzdobou, predstavovala som si, že aj Šaľa by raz mohla takto vyzerať... A tak sme s našimi dobrovoľníkmi v spolupráci s MsÚ začali na tejto náročnej úlohe pracovať.

Keď sme pripravovali program, chceli sme našim hosťom ukázať hlavne to, čo máme doma. Poprosili sme preto pani Veroniku Novákovú, riaditeľku archívu v Šali, aby nám pripravila krátku prednášku o histórii kaštieľa ako aj o koreňoch našej rodiny, pretože v archíve sme uložili naše rodinné fotografie a dokumenty. Jej prednáška ich veľmi zaujala, lebo sa dozvedeli aj to, že príslušníci našej rodiny patrili k prvým učiteľom v Šali a okolí a v tomto poslaní pokračovali aj ďalšie generácie. Gabriel s Marisou poznali osobne môjho otca Petra Bošňáka a vyslovili obdiv nad tým, že v jeho práci a úsilí o ochranu prírody Šaľania - dobrovoľníci pokračujú. Za skvelú prednášku v kaštieli ešte raz srdečne ďakujem pani riaditeľke ako aj mojej neteri Zuzanke, ktorá vynikajúco tlmočila.

Keď sme opúšťali areál kaštieľa, naši hostia sa nás opýtali, prečo nie je fasáda nádvoria kaštieľa dokončená, keď zvonka vyzerá budova tak pekne. Vysvetlila som im, že dôvodom je nedostatok peňazí v štátnej kase, ale veríme, že sa nám podarí na príslušných orgánoch dotáciu na tento účel vybaviť. V čase našej návštevy v kaštieli panoval na stavenisku CMZ-ky čulý pracovný ruch. V predošlom čísle Slova Šaľanov sme našli šikovný náčrtok celej stavby a tak sme hosťom vysvetlili, že keď k nám prídu nabudúce, tak si posedíme pri originálnej fontáne v novom zelenom centre mesta...

Večer sme mali objednaný lahodný čaj v Čajovni na konci vesmíru, kde sme si zahrali „Človeče“ za zvukov príjemnej hudby priamo z produkcie jej majiteľa Miloslava Kollára. Odtiaľ si naši hostia odniesli aj malé darčeky vo forme dózičiek s ich obľúbeným čajom.

Nasledujúci deň sme navštívili Dom ľudového bývania, kde nám pani Daniela Lomenová podala zaujímavý výklad o tradíciách ľudového bývania. Počas celého pobytu si výletníci užívali príjemné prostredie a personál v hoteli Centrál,  kde boli ubytovaní. Všetkým, ktorí prispeli k nevšedným zážitkom našich hostí  touto cestou ďakujem.

Samozrejme, že sme navštívili aj bratislavský hrad, staré mesto a Euroveu a povozili sme sa vláčikom po starobylej Nitre, ale naše mestečko dostalo najväčšiu pochvalu a na to sme patrične hrdí!
       
Ing. Gabriela Lacková
                                                                                      

Čítať ďalej...

Šaľania sa môžu tešiť na novú CMZ-ku!

Stavenisko v okolí  kaštieľa  každým dňom opeknieva. Firma AVA-stav, s.r.o. ktorá stavbu realizuje, vstúpila do záverečnej fázy budovania, a tak tento krásny projekt nadobúda svoju konečnú podobu.

OZ Petra Bošňáka sa pred cca 2 rokmi aktívne angažovalo za to, aby poslanci mestského zastupiteľstva postúpili tento projekt do fázy obstarávania spolu s projektom Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali, pretože tieto projekty sú financované z európskych fondov a mesto Šaľa na ne prispieva len 5 %-mi z celkových nákladov.

Teší nás, že realizácia projektu CMZ-ky úspešne napreduje pod odborným dohľadom mladého šalianskeho architekta Ing. Ladislava Chatrnúcha, ktorý je aj jedným z autorov projektu. O kvalitné vykonanie stavebných prác a náročnú organizátorskú prácu sa stará ďalší Šaľan - hlavný majster firmy AVA-stav, s.r.o., ktorému  patrí naše uznanie a veľká pochvala. Spolu s kolegom vykonávajú na stavenisku obetavú prácu častokrát na úkor svojho osobného voľna.

Každý utorok sa schádzame na kontrolných dňoch spolu so zástupcami MsÚ a dohliadame na to, aby stavebné aj ostatné súvisiace práce boli vykonané odborne a na patričnej kvalitatívnej úrovni. V rámci projektu sú už vybudované nové chodníky zo zámkovej dlažby ako aj nový asfaltový povrch na uliciach Školská a M. R. Štefánika, ako aj na Pohotovostnom sídlisku čo oceňujú hlavne obyvatelia tejto časti mesta. Bude tiež vysadené veľké množstvo stromov a kríkov, ktoré spolu s pôvodnou revitalizovanou zeleňou a novými trávnatými plochami vytvoria nádhernú oázu zelene v centre mesta. Pohodlné lavičky dotvoria príjemnú atmosféru a vynovené hľadisko amfiteátra sa určite stane obľúbeným miestom stretávania Šaľanov.

Sme radi, že hlavne mladí ľudia s radosťou privítali otvorenie priestoru v okolí kaštieľa a tešia sa z toho, že v Šali vznikne nové pekné miesto, na ktoré budú môcť chodiť relaxovať so svojimi deťmi a pozvať tam aj svojich hostí. V relaxačnej zóne tohto areálu dominuje originálna fontána s priemerom 14 m vyložená prírodnými „okrúhliakmi“ a s terasou z kvalitného dreva. Šaliansky sochár MgA. Andrej Csillag, ktorý je tiež tvorcom tohto projektu, prisľúbil skrášlenie parku vlastnými umeleckými dielami. Veríme, že vedenie Gymnázia Juraja Fándlyho v blízkej budúcnosti povolí vstup verejnosti do areálu školského dvora, čo by bolo „čerešničkou na torte“ pre tento osožný projekt a ocenili by ho všetci športuchtiví Šaľania.

V čase letných horúčav sme aj my prispeli dobrovoľníckou činnosťou, keď sme viackrát poliali zasadené stromy. Pomohli sme tiež vyčistiť chodník pri CVČ a opraviť oplotenie školského dvora. Svojpomocne tiež dokončujeme parčík pri CVČ, ktorý čiastočne vybudovalo OZ Strieborné čajky. S láskavou pomocou firmy AVA-stav, s.r.o., ako aj so sponzorskou pomocou firmy Sehatex, s.r.o. budujeme nové pódium pre malé hudobné a divadelné produkcie pod holým nebom. V tomto parčíku sme vysadili nové stromčeky a vytvorili nový kvetinový záhon. V blízkej budúcnosti tu nainštalujeme ďalšie detské atrakcie, aby sme do tohto príjemného a bezpečného areálu pritiahli mamičky s deťmi.

Veríme, že nová CMZ-ka s bohatou zeleňou a príjemným exteriérom bude slúžiť pre radosť a relaxáciu nás všetkých!

Ing. Gabriela  Lacková (OZ Petra  Bošňáka)

Čítať ďalej...

Polievanie novovysadených stromov v Centrálnej mestskej zóne

Už mesiac polieva Gabika Lacková s Andreou Slatinovou novovysadené stromy v Centrálnej mestskej zóne.

Niekedy sami dve, niekedy sa k nim pripoja ďalší. Záleží nám na tom, aby žiadny zo stromov nevyschol v týchto horúčavách. Tieto stromy neboli polievané dostatočne. Každý strom má ku svojim koreňom zavedenú trúbku z plastu do ktorej treba naliať vodu a voda sa dostane priamo ku koreňom. Aby sa nemuseli korene vytáčať smerom hore za vodou.

Vodu nám nosí firma Avastav vo veľkých nádržiach z ktorých postupne vodu nalievame do vedier. Keď sme aspoň traja, tak jeden plní vedrá vodou a ostatní nosia vodu k stromom a polievajú ich. Vodu vo vedrách už nosíme vo fúriku, je to jednoduchšie ako v rukách. Ak sa aj vo Vašom okolí nachádzajú mladé stromy, ktoré potrebujú vlahu, polievajte ich, aby nevyschli. Hlavne v týchto horúčavách.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Polievanie nových stromov na CMZ

Už dve minulé soboty sa dobrovoľníci z OZ Petra Bošňáka a OS Šaľa - Tvoje mesto rozhodli pomôcť pri polievaní novovysadených stromov na stavenisku CMZ pri amfiteátri. Vypolievali sme 4 tisíclitrové nádrže, ktoré nám láskavo pristavila firma Avastav.

Svoj voľný čas a energiu pre zveľadenie nášho krásneho zeleného centra mesta venovali nasledovní dobrovoľníci : Mária Lišková, Mária Šilhavíková, Alžbeta Pásztorová, Andrea Slatinová, Martin Holata a Gabriela Lacková.

V tejto zmysluplnej činnosti chceme pokračovať aj na budúcu sobotu, 17. 08. 2013 od 8:00 hod.
Potešíme sa, keď sa k nám pridáte a pomôžete nám!

Gabika Lacková

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login